Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Esther Meijer Tekstproducties en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Esther Meijer Tekstproducties en de opdrachtgever. Er dient sprake te zijn van een wederzijds akkoord.

   

  Artikel 1 – Offerte en opdracht

  • Een oriënterend gesprek is kosteloos.
  • Alle offertes zijn vrijblijvend en dertig dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. Voor het verstrijken van deze periode dient akkoord te zijn gegeven, anders behoudt Esther Meijer Tekstproducties zich het recht voor om het voorstel te wijzigen.
  • Zodra een opdrachtgever een offerte van Esther Meijer Tekstproducties goedkeurt, is sprake van een bindende opdracht. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Op de opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
  • Esther Meijer Tekstproducties definieert in een offerte de opdrachtomschrijving, de bijbehorende tarieven en belangrijkste zaken zoals het aantal correctierondes, de opleverdatum en gevraagde betrokkenheid van de opdrachtgever.
  • Gemaakte kosten die horen bij de opdracht, zoals reiskosten en telefoonkosten, brengt Esther Meijer Tekstproductiesapart in rekening. Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd.

   

  Artikel 2 – Wijziging of annulering opdracht

  • Indien de opdrachtgever na de opdrachtbevestiging de inhoud hiervan wijzigt of aanvult, brengt Esther Meijer Tekstproducties de mogelijke extra kosten hiervoor apart in rekening. Dit kan tevens een wijziging in de opleverdatum tot gevolg hebben.
  • Besluit de opdrachtgever de opdracht uit te stellen of in te trekken, dan behoudt Esther Meijer Tekstproducties het recht op betaling voor de verrichte arbeid en heeft zij bovendien recht op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Esther Meijer Tekstproducties is niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn op een later moment te leveren.
  • In het geval van overmacht (zoals ziekte) aan de zijde van Esther Meijer Tekstproducties, meldt zij dit direct. Tijdens de periode van overmacht, schorten de verplichtingen van Esther Meijer Tekstproducties op. Als blijkt dat nakoming van de verplichtingen niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kosten of schade.
  • Esther Meijer Tekstproducties heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding indien:
  • de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
  • bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;
  • bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

   

  Artikel 3 – Duur overeenkomst en termijnen

  • Tenzij Esther Meijer Tekstproducties en opdrachtgevers anders zijn overeengekomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege, zodra het werk is afgeleverd.
  • De opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor het schrijven van goede teksten tijdig, helder en volledig aan te leveren bij Esther Meijer Tekstproducties.

   

  Artikel 4 – Eenmalige herziening werk

  • Na het opleveren van de teksten heeft de opdrachtgever eenmalig het recht om een eenvoudige herziening te vragen, zonder dat hiervoor een aanvullende vergoeding tegenover staat. Bij de werkzaamheden van Esther Meijer Tekstproducties zit standaard één correctieronde inbegrepen.
  • De opdrachtgever dient Esther Meijer Tekstproducties binnen tien werkdagen op de hoogte te stellen van een gewenste herziening.
  • Indien meer dan één herziening gevraagd wordt, behoudt Esther Meijer Tekstproducties zich het recht voor om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

   

  Artikel 5 – Betaling

  • De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen.
  • Esther Meijer Tekstproducties factureert opdrachten na beëindiging van de werkzaamheden, indien deze binnen het tijdsbestek van één maand worden afgerond.
  • Bij langer lopende of omvangrijke opdrachten, heeft Esther Meijer Tekstproducties het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren.
  • De opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.
  • De opdrachtgever is bij een niet tijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd, die loopt vanaf twee maanden na het verstrijken van de betalingstermijn.
  • Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten die Esther Meijer Tekstproducties maakt om de vergoeding te verhalen, zijn ook voor rekening van de opdrachtgever.
  • Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, mag de opdrachtgever de door Esther Meijer Tekstproducties geschreven teksten op geen enkele manier gebruiken.
  • De betalingsplicht geldt ook als de opdrachtgever ervoor kiest de teksten niet te gebruiken.
  • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Esther Meijer Tekstproducties onmiddellijk opeisbaar.

   

  Artikel 6 – Opschorting

  Zorgen gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor dat Esther Meijer Tekstproducties de opdracht niet op een redelijke manier kan afmaken, dan heeft zij het recht de opdracht zonder nadere kennisgeving op te schorten. Tevens behoudt Esther Meijer Tekstproducties het recht op het volledige honorarium, zoals overeengekomen in de offerte.

 

Artikel 7 – Auteursrecht en gebruiksrecht

 • Het auteursrecht op de door Esther Meijer Tekstproducties geschreven teksten berust op Esther Meijer Tekstproducties, ongeacht de doorgevoerde herzieningen op instructie van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is verplicht om vooraf toestemming te vragen bij Esther Meijer Tekstproducties indien hij haar teksten wil publiceren, verveelvoudigen of een andere manier gebruiken dan afgesproken. Dit dient uitdrukkelijk én schriftelijk te zijn overeengekomen.
 • Als de opdrachtgever de tekst(en) ingrijpend wijzigt en Esther Meijer Tekstproducties dit niet goedkeurt, kan Esther Meijer Tekstproducties gebruik van de tekst verbieden op grond van de Auteurswet.
 • Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever een schadevergoeding aan Esther Meijer Tekstproducties betalen. Deze bedraagt 300% van de overeengekomen vergoeding en omvat het door Esther Meijer Tekstproducties geleden inkomstenverlies, de door de opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die Esther Meijer Tekstproducties moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen, vallen niet onder dit percentage. Deze dient de opdrachtgever tevens volledig te vergoeden.
 • Esther Meijer Tekstproducties heeft het recht op naamsvermelding bij een publicatie.
 • Tenzij anders is overeengekomen, heeft Esther Meijer Tekstproducties het recht de door haar geschreven teksten te gebruiken voor promotie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 • Esther Meijer Tekstproducties is niet aansprakelijk voor fouten in teksten na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever.
 • Esther Meijer Tekstproducties is niet aansprakelijk voor fouten van derden, zoals feitelijke onjuistheden in citaten of parafrases
 • Esther Meijer Tekstproducties is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever, diens personeel of derden lijdt in verband met de opdracht. Tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Esther Meijer Tekstproducties aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt Esther Meijer Tekstproducties het geleverde product kosteloos.
 • Esther Meijer Tekstproducties is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 9 – Klachten en geschillen

 • Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever direct na levering van de teksten of binnen tien dagen na de verschijningsdatum schriftelijk te melden aan Esther Meijer Tekstproducties.
 • Onzichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen tien dagen na vaststelling melden bij Esther Meijer Tekstproducties.
 • Klachten rondom facturen dienen binnen tien dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij Esther Meijer Tekstproducties te zijn ingediend.
 • Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Esther Meijer Tekstproducties beslissend.
 • Op elke overeenkomst tussen Esther Meijer Tekstproducties en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt het geschil beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van Esther Meijer Tekstproducties.

 

Artikel 10 – Geheimhouding

 • Zowel Esther Meijer Tekstproducties als de opdrachtgever hebben geheimhoudingsplicht als het gaat om de vertrouwelijke gegevens die zij ten behoeve van de samenwerking met elkaar delen. Hier dienen zij zich ook na beëindiging van de opdracht aan te houden. Informatie is vertrouwelijk als je weet of kan weten dat het vertrouwelijk is.